UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CLB MỸ THUẬT QT                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 


 

 

                                  Quảng Trạch, ngày 31 tháng 10 năm 2011

 

ĐIỀU LỆ

CÂU LẠC BỘ MĨ THUẬT QUẢNG TRẠCH

 

Chương I

                             NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Tên gọi:

1. Tên gọi: Câu lạc bộ Mĩ thuật QuảngTrạch;

2. Website: clbmithuatqt.jimdo.com; Email: clbmithuat_qt@yahoo.com;

3. Logo: Câu lạc bộ có logo. 

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích:

1. Câu lạc bộ Mỹ thuật Quảng Trạch (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) là một tổ chức tập hợp các cá nhân đã và đang hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, liên quan đến mỹ thuật, hoặc có tâm huyết nhiệt tình với hoạt động mỹ thuật.

2. Câu lạc bộ góp phần xây dựng nền mỹ thuật ngày càng vững mạnh, khẳng định vai trò, vị trí của mỹ thuật trong xã hội và đời sống văn hóa của nhân dân, phục vụ có hiệu quả cho công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện nhà.

3. Câu lạc bộ mở rộng quan hệ giao lưu với các tổ chức trong và ngoài huyện theo quy định của pháp luật, nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, thúc đẩy tốc độ và quy mô phát triển sự nghiệp mỹ thuật.

4. Câu lạc bộ là diễn đàn để những người làm công tác mỹ thuật, liên quan đến mỹ thuật và quan tâm tới mỹ thuật trao đổi kinh nghiệm, động viên khuyến khích nhau, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tập hợp sức mạnh trí tuệ để giải quyết những vấn đề chung về chuyên môn.

5. Nội dung sáng tác:

Đề tài sáng tác tự do (không vi phạm những nguyên tắc, đường lối văn nghệ của Đảng và Nhà nước), phản ánh những vấn đề của cuộc sống đương đại.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ thực hiện theo nguyên tắc:

1. Dân chủ, tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật;

2. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số.

Điều 4. Phạm vi hoạt động, quan hệ công tác

1. Câu lạc bộ mỹ thuật Quảng Trạch hoạt động trong phạm vi huyện Quảng Trạch.

2. Câu lạc bộ xây dựng mối quan hệ thường xuyên với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện theo quy định của pháp luật.

3. Câu lạc bộ chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện về lĩnh vực CLB hoạt động.

Điều 5. Tư cách pháp nhân, trụ sở

1. Câu lạc bộ được được UBND huyện công nhận thành lập, hoạt động theo tổ chức của Trung tâm VHTT và chịu sự quản lý nhà nước của Phòng VHTT huyện, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản riêng.

2. Trụ sở Câu lạc bộ đặt tại số nhà 31, đường Lâm Úy, Ba Đồn.

Chương II: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÂU LẠC BỘ

            Điều 6. Nhiệm vụ của Câu lạc bộ

1. Tập hợp, đoàn kết những người làm công tác mỹ thuật, các tổ chức cá nhân hoạt động liên quan đến lĩnh vực mỹ thuật, phát huy tiềm năng trí tuệ của mình phục vụ cho sự nghiệp phát triển mỹ thuật;

2. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm đến hoạt động mỹ thuật, huy động mọi nguồn lực cho sự nghiệp mỹ thuật ngày càng phát triển;

3. Tổ chức các cuộc giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm với các Câu lạc bộ mỹ thuật khác, với các CLB khác trong và ngoài tỉnh.

4. Giới thiệu các cá nhân đủ điều kiện đề nghị Hội văn học nghệ thuật Quảng Bình xem xét - kết nạp hội viên.

5. Tổ chức các buổi dạy vẽ ngoài giờ, bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong các nhà trường.

6. Tổ chức và giới thiệu tìm kiếm việc làm thông qua các hoạt động liên kết kinh tế, dịch vụ mỹ thuật với các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nghề nghiệp, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên;

7. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của hội viên.

8. Phát triển hội viên mới.

Điều 7. Quyền hạn của Câu lạc bộ

1. Tổ chức các hoạt động chuyên môn

- Tổ chức các cuộc đi vẽ kí họa, thực tế.

- Tổ chức nói chuyện, thực hành về các vấn đề chuyên ngành.

- Tổ chức các cuộc triển lãm mỹ thuật quy mô nhỏ và vừa nhằm giới thiệu về hoạt động của câu lạc bộ.

2. Tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường quảng bá trong lĩnh vực mỹ thuật: tổ chức trưng bày, triển lãm tác phẩm, tranh ảnh trên địa bàn; tham gia các triển lãm khu vực triển lãm trong và ngoài tỉnh;

3. Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của địa phương: tuyên truyền các sự kiện lịch sử - văn hóa - xã hội của huyện, các ngày lễ lớn của đất nước.

4. Tham gia hội đồng thẩm định do Phòng VH&TT; Phòng GD&ĐT và các cơ quan khác thành lập để công nhận, xét thưởng các sản phẩm mỹ thuật. Tham gia tư vấn, thẩm định các dự án, đề tài nghiên cứu, chương trình đào tạo của ngành khi được các cơ quan, tổ chức yêu cầu;

5. Quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực mỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Chương III: HỘI VIÊN

Điều 8. Đối tượng, điều kiện trở thành Hội viên

1. Các cá nhân đã và đang hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật hoặc có tâm huyết với mỹ thuật, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển Câu lạc bộ.

2. Tán thành Điều lệ Câu lạc bộ, có đơn tự nguyện xin gia nhập Câu lạc bộ.

Điều 9. Hội viên chính thức, hội viên danh dự

1. Hội viên chính thức:

Các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 8 của Điều lệ Câu lạc bộ mỹ thuật Quảng Trạch.

2. Hội viên danh dự:

Các cá nhân không phải là hội viên chính thức, nhưng có đóng góp tích cực, hiệu quả cho hoạt động của Câu lạc bộ thì được Câu lạc bộ mời là hội viên danh dự.

Điều 10. Kết nạp hội viên

1. Cá nhân xin vào Câu lạc bộ có đơn tự nguyện;

2. Đơn xin vào Câu lạc bộ được BCH Câu lạc bộ quyết định;

3. Thể thức kết nạp hội viên do Câu lạc bộ quy định.

Điều 11: Nghĩa vụ hội viên

1. Chấp hành Điều lệ Câu lạc bộ;

2. Tích cực xây dựng Câu lạc bộ ngày càng phát triển lớn mạnh. Bảo vệ uy tín của Câu lạc bộ;

3. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động, sáng tạo trong công tác;

4. Sinh hoạt và đóng hội phí đầy đủ;

5. Tuyên truyền phát triển hội viên mới.

Điều 12. Quyền lợi hội viên

1. Được tham gia sinh hoạt và biểu quyết các công việc của Câu lạc bộ;

- Tham gia các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa, các buổi giao lưu, triển lãm mỹ thuật…

- Tham gia trao đổi trau dồi kỹ năng kinh nghiệm chuyên môn.

- Tham gia sáng tác tác phẩm, tham gia các triễn lãm mỹ thuật.

2. Được Câu lạc bộ giúp đỡ đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước về bảo vệ quyền tác giả, tác phẩm và triển lãm cá nhân.

3. Được hưởng các quyền lợi tinh thần và vật chất do hoạt động của Câu lạc bộ mang lại.

4. Được yêu cầu Câu lạc bộ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật

5. Được xin ra khỏi Câu lạc bộ.

Hội viên danh dự có nghĩa vụ, quyền lợi như hội viên chính thức, trừ việc tuân thủ quy chế hội phí và tham gia tác phẩm triển lãm.

Điều 13. Ra Câu lạc bộ, khai trừ hội viên

1. Hội viên xin ra khỏi Câu lạc bộ phải có đơn tự nguyện gửi Câu lạc bộ để báo cáo BCH xem xét quyết định.

2. Hội viên làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và lợi ích của Câu lạc bộ; hội viên không đóng hội phí 3 tháng liên tiếp mà không có lý do chính đáng thì bị BCH Câu lạc bộ xem xét quyết định khai trừ và xóa tên trong danh sách hội viên.

3. Thể thức xin ra Câu lạc bộ, khai trừ hội viên do BCH Câu lạc bộ quy định.

IV TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘ

 Điều 14. Ban Chấp hành Câu lạc bộ

1. Ban Chấp hành Câu lạc bộ là những cá nhân đồng sáng lập Câu lạc bộ.

2. Ban Chấp hành bầu Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, Ban chuyên môn nghiệp vụ của Câu lạc bộ.

3. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành do Câu lạc bộ quyết định.

4. Nhiệm kỳ Đại hội Câu lạc bộ là 2 năm.

Điều 15. Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm

1. Chủ nhiệm: - Chịu trách nhiệm quản lý chung CLB, nắm vai trò đại diện cho CLB.

- Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành Câu lạc bộ;

- Phân công các Phó Chủ nhiệm phụ trách từng mặt công tác của Câu lạc bộ;

- Chịu trách nhiệm trước Câu lạc bộ về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

2. Phó Chủ nhiệm giúp Chủ nhiệm phụ trách một số lĩnh vực công tác được Chủ nhiệm phân công và thay mặt Chủ nhiệm khi được ủy quyền.

Điều 16. Nguồn tài sản, tài chính của Câu lạc bộ

1. Tài sản của Câu lạc bộ bao gồm tiền và hiện vật. Nguồn tài chính của Câu lạc bộ gồm có:

- Hội phí của hội viên;

- Kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp trong các hoạt động kinh tế, văn hóa và các hoạt động dịch vụ của Câu lạc bộ;

- Các nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

- Tài sản, kinh phí tài trợ của Nhà nước.

2. Khoản chi:

- Tài chính của Câu lạc bộ được quản lý và chi tiêu theo quy định của pháp luật và của Ban Chấp hành Câu lạc bộ;

- Các nguồn tài chính của Câu lạc bộ có được dùng để chi phí hành chính, mua sắm tài sản, chi cho các hoạt động chuyên môn, hoạt động đối nội, đối ngoại của Câu lạc bộ;

3. Khi Câu lạc bộ giải thể thì tài sản, tài chính của Câu lạc bộ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Quản lý tài chính, tài sản của Hội

Tài chính của Câu lạc bộ phải được báo cáo công khai trong các kỳ Đại hội hoặc Ban Chấp hành Câu lạc bộ.

Chương VI: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

 Điều 18. Khen thưởng

Hội viên của Câu lạc bộ có thành tích sẽ được Câu lạc bộ khen thưởng hoặc được đề nghị các cấp chính quyền khen thưởng.

Quy chế xét khen thưởng do Ban Chấp hành Câu lạc bộ quy định.

Điều 19. Kỷ luật

Hội viên và các tổ chức của Câu lạc bộ vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Câu lạc bộ tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, cách chức đến khai trừ ra khỏi Câu lạc bộ.

Quy chế kỷ luật do Ban Chấp hành Câu lạc bộ quy định.

Chương VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Điều lệ Câu lạc bộ mỹ thuật Quảng Trạch gồm 6 chương 20 điều đã được thông qua tại Đại hội Thành lập Câu lạc bộ ngày 31 tháng 7 năm 2011 và có hiệu lực thi hành theo Quyết định Phê duyệt của UBND huyện Quảng Trạch.

Ban Chấp hành Câu lạc bộ có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết việc thực hiện.

 

 

Địa điểm Câu lạc bộ

LIÊN KẾT WEBSITE
Lên đầu trang
Xuống cuối trang

VỀ TRANG CHỦ